โครงการ True ปลูกปัญญา โดยบมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น โดย รศ.นพ.พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์

           ในวันศุกร์ที่ 9 พ.ค. 2555 เวลา 9.30 น. - 10.00 น.โครงการ True ปลูกปัญญา โดยบมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น มีการถ่ายทำโดยการใช้ 3G โดย รศ.นพ.พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ได้ถ่ายทอดและให้คำปรึกษากับนักศึกษาโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4-5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้อง Study room 3งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

tags: